Türkiye’ de Eğitimin 2053 Vizyonu Çalıştayı

AMAÇ

Bu çalıştayın amacı ülkemizin sosyo-politik yapısının ve uluslararası işbirliği politikalarının etkisinde eğitimin geleceğini tartışmak. Olası ve istendik gelecek vizyonunun oluşması için gerekli altyapının hazırlanmasına olanak vermektir.

GEREKÇE

Ülkemizde çok uzun yıllardır, gerek politikacılar gerekse toplum tarafından en çok tartışılan konulardan bir tanesi eğitimdir. Sürekli değişen uygulamalar, yöneticiler ve projeler bir yana eğitim bilimciler tarafında da uygulamaya yönelik etkili bir model önerisi henüz gelmemiştir.

Ülkemizin Sektörel Olarak; Eğitimde İnsan Kaynağı Planlaması ve Kalkınma Odaklı Eğitim yapılanması konusundaki ihtiyacını hepimiz bilmekteyiz. Bunun yanıda, Dünya genelinde sanayi ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde ülkemizin milli eğitim politikalarında geleceğe yönelik uzun vadeli planlamaları hakkı ile yapabildiğini söylemek mümkün değildir. Bu durumda eğitimde Türkiye’ nin vizyonunun belirlenmesi çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

KAPSAM

Millî Eğitim Politikası, Potansiyeli Kullanma İnşası

Eğitimde Uluslararası İşbirliği Politikaları

Kalkınma Odaklı Eğitim Yapılanmaları

Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Eğitim Politikaları

Çok Boyutlu Eğitim Modülleri ve Eğitimleri

Sektörel Olarak, Eğitimde İnsan Kaynağı Planlaması

Türkiye’nin AB Üyelik Perspektifi ve Eğitim Konsepti

Eğitim: Bilim, Teknoloji ve Endüstri

 

Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda 2053 Vizyonu Çalıştayı

AMAÇ

Bu çalıştayın amacı, K8 okullarındaki gelecek vizyonunun tartışılması ve okulların kendilerini yenilemesi için kriterler ve ilkelerin belirlenmesidir.

GEREKÇE

Sanayi ve teknoloji sektöründe yaşanan hızlı değişim ve yeniliklerle ekonomik potansiyelin artması, üretken ve gelişme hızı yüksek sektörlere doğru yaşanan dönüşüm; bilgiyi kullanan, yorumlayan ve yeni teknolojiler üretebilen yetişmiş insan gücü ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bahsi geçen amaca ulaşmak için eğitimin her kademesinin bu doğrultuda yeniden yapılanması gerekmektedir.

KAPSAM

Bu çalıştay kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokulllarda gelecek vizyonun geliştirilmesi ve okulların yeniden yapılanması için gerekli faaliyetler tartışılacaktır.

Lise ve Mesleki Eğitimde 2053 Vizyonu Çalıştayı

AMAÇ

Bu çalıştayın amacı, lise ve mesleki eğitimde gelecek vizyonunun tartışılması ve okulların kendilerini yenilemesi için kriterler ve ilkelerin belirlenmesidir.

GEREKÇE

Ortaöğretime katamadığımız genç nüfusun yüksekliği, eğitimin düşük niteliği dolayısıyla temel becerileri kazandıramadığımız lise öğrencilerinin çokluğu ve üst düzeyde performans gösteren öğrenci sayısının yetersizliği, Türkiye’nin sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik gelişme potansiyelini de zayıflatıyor.

Türkiye ekonomisinde iki binlerin başından itibaren yaşanan yüksek tempolu büyüme sürecinin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, küresel rekabet gücünün yükseltilmesi, sanayi sektörünün teknoloji-yoğun bir sektöre dönüştürülmesi için; sanayi ve ileri teknoloji sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, insan gücünün verimli ve etkin bir şekilde kullanılması büyük önem taşımakta, yeni piyasa koşulları ve üretimden beklenen yüksek kalite, mesleki yeteneklerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

KAPSAM

Bu çalıştay kapsamında lise ve mesleki eğitim okullarının gelecek vizyonun geliştirilmesi ve okulların yeniden yapılanması için gerekli faaliyetler tartışılacaktır.

Üniversitelerin 2053 Vizyonu Calistayi

AMAÇ

Toplumsal kalkınma için bilimi kullanma amacı içinde üniversitelerin toplum ile entegrasyonunun sağlanması için yapılacak çalışmaların tartışılmasını içerir.

GEREKÇE

Üniversiteler genel olarak üç temel fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlar eğitim, araştırma ve topluma katkıdır. Üçüncü nesil üniversiteler sadece eğitime odaklanmış olan birinci nesil üniversiteler ve araştırma fonksiyonu ağırlıklı olarak faaliyet gösteren ikinci nesil üniversitelerden farklı olarak, topluma katkı fonksiyonlarını yeniden tanımlamaktadırlar. Bu vizyonda toplumsal kalkınma için üniversitelerin kendilerini değerlendirmeleri için nasıl çalışmalar yapmaları gerektiğine dair tespitlerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

KAPSAM

Üniversitelerde gelecek vizyonu çalışmasında toplumsal kalkınma için bilimi kullanma sadece

2023-2053 hedefi olan; sürdürülebilir kalkınma, refah ve istikrarın, yüksek teknoloji alanındaki yatırımlara ve geliştirilen yeni ürünlere bağlı olduğu gerçeğinden hareketle; yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji firmalarının kurulması ve mevcut firmaların büyümesinin sağlanması, ileri teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, ar-ge’nin teşvik edilmesi ve dinamik ihracata yönlendirilmesi, ihracatın teşvik edilmesi, bilimsel araştırma kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, yüksek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması ile sınırlı değildir. Bunu yanında sosyal bilim alanları ile de toplumsal  sorunlara müdahale edilmesini ve toplumun medeniyet inşaasında ki rolü üzerine durulacaktır.

 

Geleceğin Okulu Konulu Mimari Tasarım Yarışması ve Geleceğin Okulu Sergisi

AMAÇ

Bu tasarım yarışmasının amacı, geleceğin eğitimi vizyonunda öğrenme ve öğretim sürecindeki tüm paydaşların ihtiyaçlatını en üst düzeyde karşılayacak öğrenme mekanı tasarımına yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi.

ALT BAŞLIKLAR

1) 21. Yüzyıl becerileri olarak adlandırılan becerilerin okullarda gelişitirilebilmesi için gerekli eğitim ortamlarının tasarlanması

2) Okul içinde sosyal faaaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mekanların tasarlanması

3) Öğrenci merkezli eğitim paradigmasının uygulanabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının tasarlanması

4) gelişen eğitim teknolojilerinin öğretimde kullanılabilmesi için gerekli optimum ortamların tasarlanması

5) yüksek öğretimde disiplinlerarası çalışmaların  yapılabilmesi için uygun ortamların hazırlanması

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

yarışmanın alt kategorilerileri belirlendikten sonra, her bir kategorinin değerlendirilmesinde baz alınacak ortak tasarım kriterleri belirtilecektir (esneklik, kullanıcı profiline, uygunluk, yenililçi, işbirliği ve iletişimi destekleyen mekanlar).

YARIŞMA KATILIMCILARI

mimarlik, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri öğrencileri (lisans, YL., Doktora.)

Bireysel yada ekip başvuruları değerlendirilecektir.

GEREKÇE

Okul kavramnın ortaya çıktığı tarihten günümüze okul yapıları çok az değişim geçirmiştir. Tasarım ve estetik kaygıların en minimumda olması gibi öğrenmeye dair temel ihtiyaçlatında göz önüne alınmamaması, Okulun sadece toplu halde öğrenim yapılan bir yapı olarak algılanması okul yapılarının düşük fonksiyonlu ve birbirinin aynı yapılar olmasına sebep olmuştur. Geleceğin okulları vizyonundan destek alınarak; eğitim, öğrenme ve öğretim kavramlarının geçirdiği değişimi yansıtan yeni yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yapılar öğrencinin öğrenme, öğretmenin öğretim sürecini en yüksek verimle sürdürmesini sağlayacak düzenlemeleri içermelidir.

Çeşitli sebepler ile  birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olan yüksek öğrenim alanlarının özelleşmeye yönelik eğiliminin son yıllarda giderek azaldığını görmekteyiz. Üretkenliklerini arttırmak ve çalışmalarının daha yaygın kullanım olanakları bulması açısından araştırmacılar daha çok disiplinlerarası çalışma yapmaktadırlar. Özellikle üniversitelerde bu çalışmaların artması için uygun ortamların yaratılması önem arz etmektedir. Bu ortamlara örnek olarak MIT’ nin İçinde kurulan Media Lab’ ı gösterebiliriz. Burada farklı alanlardan bir araya gelen araştırmacılar projelerini geliştirebilmektedirler.

KAPSAM

Bu proje kapsamında tasarlanacak eğitim yapıları eğitimin her kademesine yönelik olabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus yapının tasarımında göz önüne alınan eğitim anlayışı, öğrenme-öğretme süreci ve hedeflenen kademenin tutarlı olmasıdır.

Üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve diğer kurumların araştırmacılara sunacağı mekanların tasarımlarına ilham berecek projeler de bu yarışma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.  Yarışmaya katılan projelerde mekanların esneklik, şeffaflık, iletişim ve işbirliği prensipleri çerçevesinde tasarlanması beklenmektedir.

1) Yarışma projesi ilanı “Bir okul tasarla proje yarışması içerik hazırlanması ve duyuru”

2) Başvuran projelerin değerlendirilmesi/ kologyum düzenlenmesi

3) Serginin oluşturulması

4) Yarışma projesi Ödül töreni

5) Gönüllüler çalıştay forumuna katılabilirler

Geleceğin Okulu ve Eğitim Mimarisi Çalıştayı

AMAÇ

Bu çalıştayın amacı öğrenme ve öğretim sürecindeki tüm paydaşların ihtiyaçlatını en üst düzeyde karşılayacak öğrenme mekanı tasarımının nasıl olacağı konusunun tartışılması, 21. Yüzyılda değişen öğrenme mekanlarına ilişkin yenilikçi uygulama örneklerinin ve tasarım  yaklaşımlarının ele alınmasıdır.

GEREKÇE

Ülkemizin eğitim çağındaki genç nüfusunu göz önüne alırsak bu rakamın birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu görürüz. kalabalık okul mevcutlarını ve hızlı nüfus artışını da ele aldığımızda, her kademedeki okul yapılarına her yıl yenilerinin eklendiğini söylemek şaşırtıcı olmaz. Bunun yanında eskiyen okul yapılarının yenilenme ihtiyacı ve yeni gelişmelerle okullarda ihtiyaç olan farklı mekanların eklenmesi ile okulların aslında dinamik bir şekilde sürekli yeniden yapılandığını söyleyebiliriz. Bu durum göz önüne alındığında okul tasarımları için büyük bir bütçenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu kaynağın etkili kullanılması için; Okul tasarımlarında tek tipleşmeye gidilmeden bulunduğu bağlamın, sosyo-kültürel özelliklerin ve değişen öğrenme ihtiyaçlarının gözetildiği özgün tasarımlar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aksi durumlarda eğitim mekanlarının sürdürülebilirliği sağlanamamakta ve ilave maliyetler ile hem kamu hem de özel eğitim kurumu kuruluşlarına yük olmaktadır.

Diğer yandan okulların takip etmek zorunda oldukları MEB Standartlar Yönergesi yeni eğitim ihtiyaçları ile örtüşmediği için, günümüzde okullara yardımcı olmak bir yana okulların çağın gerisinde kalmalarına sebep olmaktadır.

Eğitim alanındaki güncel tartışmalarının odağında olan ‘değişen öğrenen profili’ konusu beraberinde değişen öğrenme mekanı ihtiyaçları konusunu getirmektedir.

Mevcut uygulama örneklerinde görülen tek tipleşmenin değişen ihtiyaçlara cevap vermekte de yetersiz kaldığı bir gerçektir.

Avrupa ile uyumlaşma süreci içerisinde olan ülkemizde eğitim yapılarındaki mekânsal standartların, uluslararası tasarım kriterlerine uygunluğu da önem kazanmaktadır.

Ancak tüm bu konuların tasarım alanında yeterince ele alınmadığı gözlemlenmektedir. Bu ortamda okulların çağın eğitim ihtiyaçlarına yönelik yapacakları yeniliklere örnek olacak vizyon oluşturacak yapı örneklerine, kriterlerine ve standartlarına ihtiyaçları vardır.

KAPSAM

Bu çalıştay kapsamında her kademedeki eğitim yapılarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak tasarımların özelliklerinin belirlenmesi, bu konuya yönelik kriterler ve standartların oluşturulması için öneriler alınacaktır.

1) yarışma projesi sonucunda uygulanan/ değerlendirilen eğitim yapıları

2) ulusal ve uluslararası seçili uygulama örnekleri

3) yeniden işlevlendirilen eğitim yapıları

4) üniversite kampüslerinde değerlendirme modeli araştırması